nyhet_tilsyn_fm.jpg Ekrehagen skole hadde fredag 28. september tilsynsbesøk av to representanter fra Fylkesmannen. Slike kontroller er lovhjemlet i Opplæringsloven, og foretas av Undervisningdepartementes forlengede arm i Fylket. Ekrehagen er første skole i Troms uten avviksmeldinger eller anmerkninger etter tilsynsbesøk fra Fylkesmannen

Mottok gratulasjoner

På oppsummeringsmøtet mottok rektor og skolestyreformann gratulasjoner for å ha på plass viktige og grunnleggende rutiner rundt elevenes opplæring.

Skolens systemer og rutiner ble inspisert og kryss-sjekket ved dokumentasjon skolen på forhånd hadde sendt inn og ved intervjuer med rektor, skolestyreformann og spes. ped. koordinator.

Fokus på tilpasset opplæring

Fylkesmannen satte et ekstra søkelys på skolens rutiner for å sikre tilpasset opplæring og spesialundervisning. Blant andre ting de to representantene fra Fylkesmannen sjekket var skolens strategiplan, inkludert kompetansehevingsplan for skoleåret 2007-2008, skolens to-årsplaner og årsplaner, elevenes arbeidsplaner, anonymiserte elevmapper, rutiner for elevmedvirkning og oppfølging i forhold til opplæringen, rutiner for vurdering og resultatoppfølging og rutiner for overføring av elever mellom ulike skoler og trinn.

Første skole i Troms uten merknader eller avviksmeldinger

Ekrehagen.no fikk være til stede på oppsummeringsmøtet der vi fikk høre overveldende positive tilbakemeldinger. Fylkesmannen trakk fram skolens rutiner for tilpasset opplæring og spesialundervisning som spesielt gode.

Ekrehagen Skole var, i følge Fylkesmannen, første skole i Troms som ikke fikk noen avviksmeldinger, og heller ingen merknader på sine rutiner etter et slikt tilsynsbesøk. Dette utløste gratulasjonene.

Fylkesmannens anbefalinger om forbedring

Fylkesmannen ga samtidig en anbefaling om å styrke de skriftlig kommunikasjonsrutiner mellom skolen og skolestyret. Tom Angelsen lovte at dette vil bli tatt tak i.

Ekrehagen skole var på en måte oppe til eksamen, og bestod.

tilsynsbesok_fm.jpg Bildet, fra venstre: Liv Fønnebø (rektor), Bjørn Christian Hagen (rådgiver hos Fylkesmannen), Jan Forshaug (kontorsjef hos Fylkesmannen), Tom Angelsen (Skolestyrets formann)