nyhet_flexitid.jpg Ekrehagen skole gjør for første gang et forsøk på å kjøre en timeplan med noe fleksibel arbeidstid for elevene. De fleste elevene vi har spurt, gir positiv respons på ordningen.

God førsterespons fra elevene

Ekrehagen.no ønsket å føle fleksitid på pulsen, og spurte derfor en del elever, lærere og rektor hvilke inntrykk og erfaringer de har gjort seg så langt. Åtte av ti spurte elever sier fleksitiden har fungert greit. De mener friheten til å velge når arbeidet skal gjøres og hva som skal jobbes med, er en motivasjonsfaktor for læring. Flere berømmer muligheten for å komme tidlig på skolen og jobbe med kompetansemålene slik at de kan avslutte dagen tidlig. Elevene virker generelt fornøyd med valgfriheten og at det alltid er lærere som kan hjelpe når det trengs.

Slik fungerer det

Timeplanen er organisert slik at elevene i 5. til 10. trinn har mulighet for en time fleksitid om morgenen og halvannen time på ettermiddagen. Hver uke må hver elev møte opp på 3 timer og 45 minutter fleksitid. Det er alltid lærere til stede som kan hjelpe og veilede elevene. Fleksitiden er hentet fra fagene matte, norsk, samfunnsfag og naturfag, og det er i hovedsak disse fagene arbeidsplanene dekker.

Mer ansvar for egen læring og omstillinger

Elevene har merket at det kreves en del å måtte ta ansvar for å planlegge og jobbe mer på egenhånd, men understreker at de kommer til å venne seg til det etter hvert. En utfordring for de som har litt reisevei til skolen, er å benytte seg av arbeidstiden som begynner klokka 8.00 og varer til rundt 9.00. Dersom de sjelden har mulighet til å komme tidlig, blir det istedenfor mange sene ettermiddager på dem.

Lærerne har også måttet omstille seg i forhold til sin egen rolle som i større grad innebærer en veilederfunksjon.

Innføringen av fleksibel arbeidstid har hatt sine barnesykdommer. Rektor sier at det er mangt som før gikk på rutine som må tenkes nytt når man gjør slike organisatoriske forandringer.

Fordelene fra lærernes synspunkt

Fordeler som blir nevnt av lærerne er bl.a. større fleksibilitet for elevene, aldersblandede elevsammensetninger, at elevene benytter seg av «leksetid», ansvarliggjøring, mulighet for tettere oppfølging av elever som trenger mye veiledning og ikke minst at elevene virker mer konsentrert enn i ordinær klasseromsundervisning.

Rektor forteller

– Fleksitiden gir utvilsomt elevene mulighet for større selvstyring, større mulighet for valg, og større råderett over egen tidsbruk, forklarer rektor. Vi ønsker at de skal bli bevisste og selvstyrte mennesker. Da må de få mulighet til å øve seg, fortsetter hun. Systemet gir flere muligheter til individuell tilpasning og er et steg i retning tilpassa opplæring.

Det har vært en smule hektisk for hele staben de første ukene av fleksitidsordningen. Endringene har medført langt mer arbeid enn forestilt på forhånd. Likevel sitter de med et inntrykk av at elevene trives og har nytte av ordningen. Lærerne opplever at de fleste elevene jobber godt og konsentrert i fleksitiden. En uttrykte det slik: «Jeg liker det fordi elevene er mer motiverte til å jobbe, de har ikke rukket å bli slitne enda.»

Noen innkjøringsproblemer

På den andre siden, er klassefleksibiliteten blitt noe mindre. Det er ikke like lett å dra på tur med klassen ettersom flere kontaktlærere er veiledere i fleksitida for flere enn sin egen klasse, og dermed bundet. De legger heller ikke skjul på at det er en tidkrevende jobb å legge individuelle arbeidsplaner for hver enkelt elev. Av og til oppleves det også plassmangel på mediateket når mange elever bestemmer seg for å møte på plantid samtidig.

Ledelsen ved Ekrehagen er hele tiden åpen for forbedring og justering av ordningen.

Vi er spent på hvilken mersmak fleksitidsordningen gir utover i skoleåret og hvilke endringer og tilpasninger som må gjøres.