ET AKTIVT FORHOLD TIL SKOLE OG UTDANNING

Adventistene, som eier og driver Ekrehagen skole, har alltid vært opptatt av skole og utdanning. Allerede i 1872 kom den første skolen drevet av adventister på plass. To år senere fulgte en større middelskole i Battle Creek, Michigan og i dag regnes Adventistenes utdanningssystem som det største private, protestantiske skolesystem i verden. Det omfatter ca. 7600 grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. Skolene tilbyr undervisning fra førskolenivå, som kan foregå under de mest primitive forhold i u-land, til doktorgradsnivå ved universiteter som er blant de fremste forskningsinstitusjonene innen sine spesialområder. Høy integritet i forhold til det faglige nivået er et fellestrekk på tvers av alle institusjoner.

Kirkesamfunnet er et av mange evangeliske kirkesamfunn som har røttene i den store vekkelsen som sveipet over vesten i midten av 1800-tallet. Fra 3500 medlemmer i 1863 er tallet nå bortimot 20 millioner, fordelt i et verdensomspennende organisert kirkesamfunn.

VERDIGRUNNLAG

Vi erkjenner at Gud er vår skaper, at Han tilbyr alle et evig liv sammen med Ham og at Han har lagt ned uante muligheter i hvert enkelt menneske. Vår kristne utdannelsesfilosofi legger vekt på utvikling av både de fysiske, mentale, åndelige og sosiale dimensjonene i oss. En livslang tjeneste for medmennesker og Gud er vårt fremste motiv, og troen på det kristne budskap er derfor basis for all virksomhet ved skolen.
Vi vil derfor vise

Omsorg – ved å:
be for hverandre og formidle fremtidshåp
være oppmerksomme på hverandres behov ved bl.a. å lytte, hjelpe, rose og oppmuntre
gi konstruktive tilbakemeldinger
vise interesse for hverandre
ta vare på helsen

Respekt –
for at mennesker tenker og handler forskjellig
for andres religion og trosretning
ved å ta vare på og forvalte materielle verdier
ved å vise tålmodighet med hverandre

Vennlighet – ved å:
ha en positiv holdning til medmennesker, deres livssituasjon og omgivelsene den enkelte befinner seg i

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALT ANERKJENTE, ADVENTISTDREVNE SKOLER

ANDREWS UNIVERSITY

MICHIGAN, USA

LOMA LINDA UNIVERSITY

CALIFORNIA, USA

KIGALI UNIVERSITY

RWANDA, AFRIKA

SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN OG UTDANNING

For oss er utdanning det viktigste fundamentet vi kan gi unge mennesker. Når vi snakker om utdanning tenker vi på en harmonisk utviklig av fysiske, mentale, sosiale og åndelige evner. Våre dyktige lærere gjør sitt ytterste for å gi alle elevene på våre skoler de beste mulighetene for å utvikle alle disse sidene ved personligheten.

SKOLEHISTORIE

Adventistene har helt fra starten av lagt vekt på utdannelse og drifting av skoler. Omkring 1890 begynte adventistene i Norge og Danmark en felles skole i København som ledet fram til preliminæreksamen og eksamen artium. I 1894 ble det bygget en felles høyskole for hele Skandinavia i Fredrikshavn.

Fra 1921 drev adventistsamfunnet i Norge sin egen «misjonsskole», først på Solberg på Hadeland og fra 1922 på Onsrud ved Jessheim. I 20 år var denne skolen i drift. I tillegg til middelskoleeksamen ble det utdannet «misjonsarbeidere» – predikanter og bibelarbeidere (oftest kvinner). Skolen fikk en sentral og viktig plass i trossamfunnets utvikling og liv. Det ble også en viktig møteplass for ungdommer fra hele landet.

I 1952 ble Onsrud solgt og etter avsluttet grunnskole reiste norske elever til Vejlefjord høyere skole i Danmark for videre utdannelse. Men høsten 1958 sto en ny skole, Tyrifjord Høyere Skole (THS) klar til å ta i mot de norske elevene. Skolen er fortsatt i drift under navnet Tyrifjord videregående skole (TVS).

SDA-HISTORIE

Adventistkirkens skolefilosofi og skoledrift er uløselig knyttet til samfunnets historie. Skal du forstå skolefilosofien, er det en fordel å ha litt kunnskap om historien.

Adventistkirken oppstod som eget kirkesamfunn i kjølvannet av den store adventvekkelsen som gikk over USA og en rekke andre land i 1830- og 1840-årene. Da samfunnet ble organisert i 1863 var medlemstallet ca. 3.500. Allerede i 1872 åpnet den første adventistskolen, en liten grunnskole på landet med én ivrig lærer og en håndfull elever. I 1874 åpnet Battle Creek College i Michigan, USA, den første av Adventistsamfunnets utdanningsinstitusjoner på høyere nivå.

Disse skolene ble grunnstenene i det som i dag regnes for å være det største private protestantiske skolesystem i verden. Det omfatter over 5.800 grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter over hele verden. Skolene tilbyr undervisning fra førskolenivå, som kan foregå under de mest primitive forhold i u-land, til doktorgradsnivå ved universiteter som er blant de fremste forskningsinstitusjonene innen sine spesialområder. Andrews University i Michigan, USA satser på bibelsk arkeologi i Midt-Østen. Loma Linda University and Medical Center i California, USA, tilbyr høyteknologisk spisskompetanse innenfor protonstrålebehandling av kreft, har utført pionerinnsats innenfor hjerteoperasjoner og hjertetransplantasjoner på spedbarn og har satset på langsiktige sosialmedisinske livsstilsrelaterte forskningsprosjekter. Omfattende forskning omkring ungdoms forhold til religiøse verdier og holdninger i forskjellige deler av verden, også i Norge, er blitt utført ved La Sierra University i California, USA.

Adventismen kom til Norge i 1878 og den første menigheten ble opprettet i Christiania (Oslo) i 1879. Fram mot århundreskiftet ble det opprettet flere grunnskoler, og i 2008 driver Adventistsamfunnet 11 grunnskoler og en videregående skole i Norge.

I 1872 var det ingen naturlig ting, men tvert imot et paradoks at et så lite og ubetydelig kirkesamfunn, som bestod for det meste av bønder og arbeidere som var oppslukt av forventninger om verdens undergang og Jesu snare gjenkomst, skulle satse så sterkt på langsiktige, framtidsrettede og til dels kostbare prosjekter innenfor nødhjelp, helsetjenester, utdanning og forskning.

Når dette likevel er skjedd, skyldes det at Adventistkirkens ledere og medlemmer gradvis begynte å lytte og feste lit til rådene som en kvinne ved navn Ellen G. White fra omkring 1844 og fram til sin død i 1915 kom med. Delvis motvillig og med en viss skepsis og til dels motstand, begynte det etterhvert, etter mye ettertanke, studium og bønn, å gå opp for dem at disse rådene sannsynligvis ikke kunne forklares bare som noe hun selv hadde funnet på, men at de var blitt gitt til menigheten fra Gud gjennom henne, nettopp for en tid som den de og vi lever i.

Denne konklusjonen var dristig den gangen i siste halvdel av 1800-tallet – og er det fremdeles – sett fra et rent menneskelig og rasjonalistisk synspunkt. Men ettersom moderne vitenskap gradvis, men først 100 år senere, kommer fram til resultater som i overraskende grad stemmer med prinsippene i de rådene hun gav, er det stadige flere som finner det enda mer dristig ikke å lytte til disse rådene, enten de gjelder vår egen og familiens helse eller veiledningen, oppdragelsen og utdanningen av våre barn og unge. I dag er det 16 millioner døpte adventister i verden. Når vi tar med barna og andre som har SDA- menigheten som sitt åndelige hjem, er det trolig over 20 millioner mennesker som regner seg som adventister i alle deler av verden.

Det sentrale punktet i Adventistkirkens skolefilosofi, er at all utdanning har som mål å hjelpe barn og unge til å finne frelsen i Jesus Kristus, slik at de selv kan gå ut i verden og bringe videre det glade budskapet om at Jesus kommer snart igjen.

Undervisningen som blir gitt i en adventistskole har derfor som mål ikke bare elevens faglige og sosiale foreberedelse for dette livet, men tidsperspektivet omfatter hele den evighet av tid som mennesket har mulighet til å oppleve. Lærerne vil søke å gi elevene ikke bare et solid faglig grunnlag, men også fremme en harmonisk utvikling av legemet, stimulere evnen til å tenke selvstendig og vurdere forstandig, gi trening i å planlegge, gjennomføre og lede, stille opp høyverdige etiske idealer som legger vekt på troskap mot det som er rett, og formidle innsikt i og forståelse av Guds plan for å frelse det enkelte menneske som motivasjon for tjeneste for Gud og medmennesker.

Toleranse overfor alle som ikke deler ens eget livssyn, er en sentral verdi i arbeidet. Den skal skape respekt for andres rett til å velge og leve etter sitt livssyn, men uten at dette skal hemme retten til og motivasjonen for å fremme og vinne mennesker for ens eget.

Bibelens prinsipper og grunnsyn på tilværelsen er målestokken som alle andre synspunkter og erfaringer skal vurderes mot. Av dette følger at den bibelsk baserte livsanskuelsen må og skal gjennomsyre undervisningen i alle fag på skolen. Læreren skal søke å vise elevene hvilke konsekvenser denne livsanskuelsen får for tolkningen og forståelsen av faglige spørsmål, så vel som for elevens daglige liv og valg og planer for framtiden.

.