VERDIGRUNNLAG

ved Ekrehagen skole

MER VERDI

Gjennom å bringe verdibegreper aktivt inn i skolen, utfordrer vi fagfokuset og utvider ambisjonene til å også å ta for oss andre viktige deler av livet. Først og fremst gjennom å hjelpe elevene til å tenke selv og ha et bevisst forhold til viktige allmenngyldige verdibegreper som har betydning for mellommenneskelig samspill og egen livs-mestring.

Håpet er at vi som skole også kan vekke bevissthet og bidra til å skape trygge holdninger og sunne valg. Når det kommer til stykket, er det jo slik at når livet butter imot, kan det være greit å være utrustet med mer enn gode ferdigheter i matematikk og naturfag.

LITT OM HVORFOR

På Ekrehagen skole er vi opptatt av å være tydelig på verdier fordi vi tror gode holdninger, forankret i viktige verdier, har betydning både for den enkelte, familien, skolen og samfunnet generelt.

Vi snakker om allmengyldige verdier som, ikke minst med bakgrunn i skolens kristne formålsparagraf, ligger oss nær. Både som lærere og mennesker. Verdibasert undervisning øker trivsel, motivasjon, sevbilde og læring.

VERDIGRUNNLAGET

Vi erkjenner at Gud er vår skaper, at Han tilbyr alle et evig liv sammen med Ham og at Han har lagt ned uante muligheter i hvert enkelt menneske. Vår kristne utdannelsesfilosofi legger vekt på utvikling av både de fysiske, mentale, åndelige og sosiale dimensjonene i oss. En livslang tjeneste for medmennesker og Gud er vårt fremste motiv, og troen på det kristne budskap er derfor basis for all virksomhet ved skolen.

Derfor vil vi vise

OMSORG, RESPEKT OG VENNLIGHET

Vi vil vise

OMSORG - ved å:

 • be for hverandre og formidle fremtidshåp
 • være oppmerksomme på hverandres behov ved bl.a. å lytte, hjelpe, rose og oppmuntre
 • gi konstruktive tilbakemeldinger
 • vise interesse for hverandre
 • ta vare på helsen

Vi vil vise

RESPEKT

 • for at mennesker tenker og handler forskjellig
 • for andres religion og trosretning
 • ved å ta vare på og forvalte materielle verdier
 • ved å vise tålmodighet med hverandre

Vi vil vise

VENNLIGHET - ved å:

 • ha en positiv holdning til medmennesker, deres livssituasjon og omgivelsene den enkelte befinner seg i

Litt om implementering

30 verdier håndplukkes og blir tatt for seg enkeltvis – en for hver måned. Elevene møter verdiene gjennom direkte arbeid med dem i klassene, de er synlige på ukeplanene, plakater henges opp rundt på skolen, og verdien flettes inn i undervisningen når det er naturlig. Vi starter det hele med en månedlig «kick-off» hvor alle elevene samles i fellesskap for å få introdusert månedens verdi.

ÅR 1

 • Omsorg
 • Respekt
 • Tro
 • Kjærlighet
 • Takknemlighet
 • Toleranse
 • Ærlighet
 • Ansvar
 • Mot
 • Vennlighet

ÅR 2

 • Trygghet
 • Tilgivelse
 • Høflighet
 • Raushet
 • Selvkontroll
 • Tjeneste
 • Egenverd
 • Fellesskap
 • Lojalitet
 • Integritet

ÅR 3

 • Hjelpsomhet
 • Forståelse
 • Samarbeid
 • Fred
 • Lykke
 • Håp
 • Tålmodighet
 • Tillit
 • Frihet
 • Samhold