ELEVOPPTAK

ved Ekrehagen skole

null

ÅPEN FOR ALLE

Alle elever har mulighet til å gå på Ekrehagen skole, uansett bakgrunn, religion, tilhørighet eller hvilke evner de har. Når du får skoleplass ved Ekrehagen, har du rett til denne plassen ut 10. klasse. Selv om vi ikke krever at elever eller foreldre skal være kristne, er det viktig at alle skjønner og respekterer at kristne verdier må prege en kristen skole
null

SLIK SØKER DU PLASS

Ta kontakt med skolen enten på epost/kontaktskjema her på nettsiden eller telefon (77753900) , så kan vi sende deg relevant informasjon knyttet til opptaket.

Vi inviterer deg også opp på skolen for omvisning og samtale med rektor eller inspektør. Skolen har fortløpende opptak for 1.-trinnselever. For alle andre klassetrinn har skolen hovedopptak med søknadsfrist 1. april. Neste opptaksmulighet er 1. juni. Skolen kan ta inn prioriterte søkere gjennom skoleåret. Se skolens inntaksreglement for ytterligere informasjon.

null

SKOLEPENGER

Ekrehagen skole er en godkjent privatskole, og mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driftsutgiftene, betaler elevene en egenandel hver måned i form av skolepenger.

Satser som gjelder fra 01.08.22 (1.08.24).

Skole (1-7 klasse) 1.100,- (1.250,- fra H24)
Skole (8-10 klasse) 1.150,- (.1300,- fra H24)
SFO – heltid 2.200,- (.2450,- fra H24)
SFO – halvtid 1.400,- (1.650,- fra H24)
SFO – vente på søsken 400,-
(ca 2 t/uke)

 

Skolepenger regnes over 10 måneder i året. Skolen har søskenrabatt. Den eldste eleven betaler fulle satser, mens søsken får 50% rabatt.

null

SFO-TILBUD

SFO er primært et tilbud for 1. til 4. klasse. Har du skoleplass på barnetrinnet hos oss, er du samtidig garantert SFO-plass.

Etter behov kan vi normalt tilby SFO-plass også for eldre elever. Full SFO-plass koster 2.200 kr, og halv plass koster 1.400 kr i måneden (det regnes 11 måneder i året).

KRISTEN SKOLE

Hva betyr det?

Kristne verdier

Med kristen skole forstår vi en skole der kristne verdier styrer skolen. Rent praktisk starter vi dagen med en andakt. Vi har noen ganger samlinger for hele skolen, hvor vi fokuserer på kjerneverdier. Vi synger (ber) for maten, og vi deltar i skolegudstjeneste en til to ganger i året. Vi er delaktig i en årlig hjelpeaksjon, hvor omsorg og nestekjærlighet står sentralt.

Skolen følger Kunnskapsløftet, men har et tillegg til dette (som naturligvis er godkjent av myndighetene). Dette tillegget ivaretar vår kristne innfallsvinkel.

Det er svært viktig at alle kan finner seg til rette på skolen vår. Vi ønsker elever som er i stand til å tenke selv, ikke elever som blindt følger noe som noen andre har fortalt.

Hvem får plass?

Så fremst det er ledige plasser, får de som søker tildelt plass ved skolen. Dersom det er flere søkere enn det er elevplasser, er det prioriteringslisten i inntaksreglementet som avgjør hvem som får plassen. Slik ser prioriteringslisten ut:
  • Søkere med tilhørighet til Adventistkirken
  • Søkere der elev kommer tilbake etter utenlandsopphold eller en kortere flytteperiode.
  • Søkere med søsken som er elever ved skolen
  • Søkere som er barn eller barnebarn av ansatte ved skolen
  • Søkere som kommer fra andre skoler innenfor Adventistkirken
  • Søkere som selv er medlem av eller der minst en foresatt er medlem av en frikirke
  • Søkere som er i nær familie med en ansatt ved skolen
  • Søkere som bor i skolens nærområde
  • Prioritering mellom søkere som oppfyller samme prioriteringskriterium avgjøres ved loddtrekning