FAU Ekrehagen skole

Foreldremedvirkning

Foreldrene er sikret medvirkning i skolen gjennom rådsorganene –foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Skolestyret –og som klassekontakter. Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger FAU-leder. FAU består av klassekontaktene som er foreldrerepresentanter på klassenivå. Leder for FAU velges på årsmøtet for foreldrerådet, som ved Ekrehagen legges til Felles foreldremøte. FAU-leder er foreldrenes representant i Skolestyret med møte- og talerett, men ikke stemmerett. For å kunne inneha dette vervet, må hun/han være enig i skolens målsetting uttrykt i ”Tilpasning av Læreplanverket (Kunnskapsløftet)”.

Mer info om foreldremedvirkning på FUG’s hjemmesider.

 

Hva gjør FAU?

FAU skal

• fremme fellesinteressene til foreldrene

• medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

• legge til rette for positiv utvikling hos elevene

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Årets FAU 2022/23

FAU-leder: Lena Ingilæ Landsem

    fauleder@ekrehagen.no

Klassekontakter ved Ekrehagen skole
1. Rebecca Anne Hetland

rebecca.hetland@uit.no

2. Aleksander Hamborgstrøm

alekhamborgstrom@hotmail.com

3. Øyvind Gundersen

oyvgund@gmail.com

4. Brynjar Johansen

bj77@hotmail.no

5. Kristine Guransrund

kristine.guransrud@gmail.com

6. Line Lindekleiv

line_sko@hotmail.com

7. Jorunn Ingilæ

jorunningile@msn.no

8. Heidi Høifødt

hafstadheidi@gmail.com

9. Gro Kiil Larsen

gro.kiil.larsen@gmail.com

10. Natalia Sharikova

ncharikova@yahoo.com

Foreldreutvalget har her laget en mal for gjennomføring av de ulike arrangementene som foreldre har ansvaret for i løpet av skoleåret.

1. og 2. klasse har koordineringsansvar for sommeravslutning

3. og 4. klasse har ansvaret for matservering på 17. mai.

5. og 6. klasse har ansvaret for lekene på 17. mai.

7. og 8. klasse har ansvaret for matservering på juleavslutningen annen hvert år.

9. og 10. klasse har ansvaret for servering på høstinnsamlingen (ADRA).

I dokumentet under finnes mer informasjon om foreldreansvar på arrangementer i løpet av skoleåret. Dette er en oppdatert versjon av det som står i foreldrehåndboka.

Vedtekter for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Ekrehagen Skole

§1 Formål

 • FAU skal være et bindeledd mellom hjem og skole.
 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
 • FAU kan være behjelpelig med å utarbeide løsningsforslag til de saker som skolen må ta stilling til.

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet informeres om FAUs arbeid gjennom e-post og gjennom informasjon som legges ut på skolens hjemmeside.

 

§2 Sammensetning

FAU består av FAU-leder, nestleder (FAU-vara), kasserer og de øvrige klassekontaktene.

 

§3 Valg av FAU-leder, nestleder og kasserer

FAU-leder velges på våren for neste skoleår, og velges av foreldrerådet på felles møte eller annen hensiktsmessig måte (e-post/på sirkulasjon/høstens foreldremøter/eget FAU-møte om høsten). Det er ønskelig at FAU-leder ikke er klassekontakt. Nestleder og kasserer velges på første FAU-møte på høsten, og er klassekontaktene. FAU-leder velges for 1 år, men det er ønskelig at FAU-leder sitter i 2 år.

 

§4 Klassekontakter

Det skal være en klassekontakt og en vara for hvert klassetrinn. Vara velges på foreldremøtet om høsten og blir klassekontakt året deretter. Oppgaven bør rullere slik at alle foreldre kan delta i FAU gjennom barnets skolegang, og på den måten få mulighet til å påvirke skolen som foreldrenes representant fra klassetrinnet. Klassekontakt på 1. trinn må velges om høsten.

 

§5 Organisering

FAU bør ha 4 møter i løpet av året, 2 på høsten og 2 på våren. Det kan kalles inn til flere møter dersom FAU-leder eller 1/3 av FAU-medlemmene krever dette.

 

§6 FAUs arbeidsoppgaver

 • Samarbeid mellom hjem og skole
 • Hver høst skal FAU-leder møte rektor og/eller inspektør for å kartlegge arbeidsområder inneværende skoleår.
 • FAU-leder er foreldrenes representant i skolestyret. Nestleder stiller som vara.
 • FAU-leder fremmer FAU-saker for skolens ledelse.
 • FAU-leder og nestleder skal ha et tett samarbeid med rektor. De skal informere rektor/skolens ledelse før tiltak iverksettes og informasjonsbrev sendes ut til foreldre.
 • FAU-leder og nestleder samarbeider og fordeler arbeidsoppgaver slik det er mest hensiktsmessig.
 • Arbeidsgrupper som arbeider med oppgaver eller prosjekter, kan velges ved behov.
 • Se på skolens virksomhetsplan
 • Drøfte politiske saker som vedrører skolen
 • Fysisk skolemiljø/dugnader

 

§7 Klassekontaktenes arbeidsoppgaver

Klassekontakten er bindeledd mellom foreldrene i klassen og skolens lærere og ledelse. Utover dette er klassekontaktens oppgaver beskrevet i Foreldrehåndboka og på FAUs hjemmesider.

 

§8 Møte- og arbeidsrutiner

FAU- leder er ansvarlig for å kalle inn til FAU-møter, lage saksliste og lede møtene.

Det velges en referent til hvert møte. Innholdet i referatet skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Referat godkjennes på neste FAU-møte, eventuelt pr e-post, og legges deretter ut på FAUs hjemmeside.

Sensitive opplysninger skal ikke deles pr e-post.

FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

 

§9 Økonomi

Penger som kommer inn i regi av FAU-arrangementer skal gå til formål som kommer skolens elever til gode. FAU-leder og kasserer har anvisningsmyndighet. Årsregnskapet blir lagt frem på siste FAU-møte før sommeren. Foreldrerådet vil få mulighet til å delta på fremlegget.

 

§10 Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. FAU kan heller ikke gripe direkte inn i den daglige undervisning. Dette er ikke til hinder for at FAU kan drøfte de generelle spørsmål sakene reiser.

 

§11 Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU-leder har i samråd med nestleder et særlig ansvar for å håndtere konflikter som skulle oppstå innenfor FAU sine rammer.

 

§12 Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. Endringer kan fattes ved 2/3 flertall i FAU. Foreldre informeres om eventuelle foretatte endringer.

Rammer rundt vennegrupper ved Ekrehagen skole

Utarbeidet av FAU våren 2019 – Sist gjennomgått høsten 2023

Vennegrupper organiseres for 1.-4. klasse ved Ekrehagen skole. FAU har etter å ha lest hvordan dette organiseres ved andre skoler, utbedret et forslag til rammer rundt vennegruppene. Eldre klassetrinn som også ønsker vennegrupper kan bruke samme plan for rammer.

Hva er vennegrupper?

Vennegrupper er grupper av elever (helst 3-5 elever per gruppe) som læreren setter sammen i begynnelsen av hvert skoleår. Barna er i utgangspunktet gruppert fra samme klasse, men fra 3.-4. klasse kan gruppene med fordel settes sammen på tvers av klassetrinn. Dette fordi det er ønskelig at elevene opprettholder vennskap på tvers av klassetrinnene, også i de årene de ikke går sammen. Læreren bestemmer hvem som er i gruppene, og de er helst satt sammen slik at barn som ikke leker så ofte sammen skal få mulighet til å bli bedre kjent. Gruppene møtes ca. annenhver måned hjemme hos hverandre. Foreldrene har ansvar for vennegruppe-samlingen.

Hvorfor vennegrupper?

Barna på Ekrehagen skole bor i ulike bydeler, og for å opprettholde det sosiale i klassen, kan det kreve litt ekstra initiativ fra foreldrene. Vennegruppene er et bidrag til dette, slik at både barna og foreldrene kan bli bedre kjent. Forskning viser at jo bedre barna og foreldrene kjenner hverandre, jo lettere er det å forebygge og snakke sammen om konflikter som kan oppstå mellom barna. Jo mindre konflikter og mobbing, jo mer energi kan barna bruke på læring!

Hvordan organiseres vennegruppene?

Barna blir delt inn i grupper av læreren. Første barn på lista starter med å invitere. Neste gang er det barn nr.to på lista sin tur osv. Barnet som inviterer bestemmer hvilken dag i uka gruppa skal møtes. Hyppighet av møtene er avhengig av hvor mange som er på vennegruppa, f.eks kan det ved 4 barn på gruppa arrangeres 2 møter før jul og 2 møter etter jul. Ca tidspunkt for gruppene avklares på første foreldremøte (f.eks første vennegruppe møte i sept/okt, andre i nov/des). Dersom noen ikke får avholdt møte innenfor sin måned, går turen til neste barn på lista.

Hvor lenge varer en vennegruppe samling?

En vennegruppe samling varer i max to timer (f.eks. fra kl.17-19, eller fra f.eks skoleslutt frem til middagstid). Den siste halvtimen er foreldrene til barna i gruppa velkommen til en kopp kaffe/te om det passer.

Hva kan vi gjøre på en vennegruppe samling?

En vennegruppe-samling er ikke en bursdag. Dere trenger ikke servere mat, men hvis dere gjør det, kan det gjøres enkelt. Det viktigste er at barna leker sammen. I begynnelsen er det fint om foreldre organiserer en aktivitet slik at barna blir trygge. Senere, når barna blir bedre kjent, kan barna selv finne på aktiviteter. Inne kan dere for eksempel tegne, spille brettspill, leke gjemsel, stol-leken, stopp-leken osv. Ute kan dere for eksempel spille ballspill, frisbee, gå sammen til en lekeplass, lage hinderløype sammen, hoppe tau osv. Hvis du synes det er vanskelig å vite hva som er gøy, eller hva som passer gruppa di, spør barna eller andre foreldre på gruppa.

Hva må jeg forberede før vennegruppe samlinga hjemme hos meg?

Det eneste du må gjøre er å sende beskjed til foreldrene i vennegruppa med forslag til dag, dato og klokkeslett for samlinga (gjerne en uke før samlinga).

«Vi kan ikke ha samlinga hjemme hos oss»

Hvis ikke du kan ha samlinga hjemme, prøv å ha den ute (lekeplass, park, hage e.l.). Hvis ikke det går, kan du spørre noen av de andre foreldrene på gruppa om noen kan tenke seg å ha vennegruppe-samling to ganger. Andre alternativ er også mulig hvis det er enighet i gruppa.Hvis du er usikker på å organisere aktiviteter for barna, spør noen av de andre foreldrene på gruppa om dere kan gjøre det sammen. Fin måte å bli kjent på!

Vennegrupper er en investering i ditt barns trivsel og læring.

Info FAU

Foreldremedvirkning

Foreldrene er sikret medvirkning i skolen gjennom rådsorganene –foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Skolestyret –og som klassekontakter. Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger FAU-leder. FAU består av klassekontaktene som er foreldrerepresentanter på klassenivå. Leder for FAU velges på årsmøtet for foreldrerådet, som ved Ekrehagen legges til Felles foreldremøte. FAU-leder er foreldrenes representant i Skolestyret med møte- og talerett, men ikke stemmerett. For å kunne inneha dette vervet, må hun/han være enig i skolens målsetting uttrykt i ”Tilpasning av Læreplanverket (Kunnskapsløftet)”.

Mer info om foreldremedvirkning på FUG’s hjemmesider.

 

Hva gjør FAU?

FAU skal

• fremme fellesinteressene til foreldrene

• medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

• legge til rette for positiv utvikling hos elevene

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Årets FAU 2022/23

FAU-leder: Lena Ingilæ Landsem

    fauleder@ekrehagen.no

Klassekontakter ved Ekrehagen skole
1. Rebecca Anne Hetland

rebecca.hetland@uit.no

2. Aleksander Hamborgstrøm

alekhamborgstrom@hotmail.com

3. Øyvind Gundersen

oyvgund@gmail.com

4. Brynjar Johansen

bj77@hotmail.no

5. Kristine Guransrund

kristine.guransrud@gmail.com

6. Line Lindekleiv

line_sko@hotmail.com

7. Jorunn Ingilæ

jorunningile@msn.no

8. Heidi Høifødt

hafstadheidi@gmail.com

9. Gro Kiil Larsen

gro.kiil.larsen@gmail.com

10. Natalia Sharikova

ncharikova@yahoo.com

Arrangementer

Foreldreutvalget har her laget en mal for gjennomføring av de ulike arrangementene som foreldre har ansvaret for i løpet av skoleåret.

1. og 2. klasse har koordineringsansvar for sommeravslutning

3. og 4. klasse har ansvaret for matservering på 17. mai.

5. og 6. klasse har ansvaret for lekene på 17. mai.

7. og 8. klasse har ansvaret for matservering på juleavslutningen annen hvert år.

9. og 10. klasse har ansvaret for servering på høstinnsamlingen (ADRA).

I dokumentet under finnes mer informasjon om foreldreansvar på arrangementer i løpet av skoleåret. Dette er en oppdatert versjon av det som står i foreldrehåndboka.

Referater
Vedtekter

Vedtekter for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Ekrehagen Skole

§1 Formål

 • FAU skal være et bindeledd mellom hjem og skole.
 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
 • FAU kan være behjelpelig med å utarbeide løsningsforslag til de saker som skolen må ta stilling til.

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet informeres om FAUs arbeid gjennom e-post og gjennom informasjon som legges ut på skolens hjemmeside.

 

§2 Sammensetning

FAU består av FAU-leder, nestleder (FAU-vara), kasserer og de øvrige klassekontaktene.

 

§3 Valg av FAU-leder, nestleder og kasserer

FAU-leder velges på våren for neste skoleår, og velges av foreldrerådet på felles møte eller annen hensiktsmessig måte (e-post/på sirkulasjon/høstens foreldremøter/eget FAU-møte om høsten). Det er ønskelig at FAU-leder ikke er klassekontakt. Nestleder og kasserer velges på første FAU-møte på høsten, og er klassekontaktene. FAU-leder velges for 1 år, men det er ønskelig at FAU-leder sitter i 2 år.

 

§4 Klassekontakter

Det skal være en klassekontakt og en vara for hvert klassetrinn. Vara velges på foreldremøtet om høsten og blir klassekontakt året deretter. Oppgaven bør rullere slik at alle foreldre kan delta i FAU gjennom barnets skolegang, og på den måten få mulighet til å påvirke skolen som foreldrenes representant fra klassetrinnet. Klassekontakt på 1. trinn må velges om høsten.

 

§5 Organisering

FAU bør ha 4 møter i løpet av året, 2 på høsten og 2 på våren. Det kan kalles inn til flere møter dersom FAU-leder eller 1/3 av FAU-medlemmene krever dette.

 

§6 FAUs arbeidsoppgaver

 • Samarbeid mellom hjem og skole
 • Hver høst skal FAU-leder møte rektor og/eller inspektør for å kartlegge arbeidsområder inneværende skoleår.
 • FAU-leder er foreldrenes representant i skolestyret. Nestleder stiller som vara.
 • FAU-leder fremmer FAU-saker for skolens ledelse.
 • FAU-leder og nestleder skal ha et tett samarbeid med rektor. De skal informere rektor/skolens ledelse før tiltak iverksettes og informasjonsbrev sendes ut til foreldre.
 • FAU-leder og nestleder samarbeider og fordeler arbeidsoppgaver slik det er mest hensiktsmessig.
 • Arbeidsgrupper som arbeider med oppgaver eller prosjekter, kan velges ved behov.
 • Se på skolens virksomhetsplan
 • Drøfte politiske saker som vedrører skolen
 • Fysisk skolemiljø/dugnader

 

§7 Klassekontaktenes arbeidsoppgaver

Klassekontakten er bindeledd mellom foreldrene i klassen og skolens lærere og ledelse. Utover dette er klassekontaktens oppgaver beskrevet i Foreldrehåndboka og på FAUs hjemmesider.

 

§8 Møte- og arbeidsrutiner

FAU- leder er ansvarlig for å kalle inn til FAU-møter, lage saksliste og lede møtene.

Det velges en referent til hvert møte. Innholdet i referatet skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Referat godkjennes på neste FAU-møte, eventuelt pr e-post, og legges deretter ut på FAUs hjemmeside.

Sensitive opplysninger skal ikke deles pr e-post.

FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

 

§9 Økonomi

Penger som kommer inn i regi av FAU-arrangementer skal gå til formål som kommer skolens elever til gode. FAU-leder og kasserer har anvisningsmyndighet. Årsregnskapet blir lagt frem på siste FAU-møte før sommeren. Foreldrerådet vil få mulighet til å delta på fremlegget.

 

§10 Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. FAU kan heller ikke gripe direkte inn i den daglige undervisning. Dette er ikke til hinder for at FAU kan drøfte de generelle spørsmål sakene reiser.

 

§11 Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU-leder har i samråd med nestleder et særlig ansvar for å håndtere konflikter som skulle oppstå innenfor FAU sine rammer.

 

§12 Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. Endringer kan fattes ved 2/3 flertall i FAU. Foreldre informeres om eventuelle foretatte endringer.

Vennegrupper

Rammer rundt vennegrupper ved Ekrehagen skole

Utarbeidet av FAU våren 2019 – Sist gjennomgått høsten 2023

Vennegrupper organiseres for 1.-4. klasse ved Ekrehagen skole. FAU har etter å ha lest hvordan dette organiseres ved andre skoler, utbedret et forslag til rammer rundt vennegruppene. Eldre klassetrinn som også ønsker vennegrupper kan bruke samme plan for rammer.

Hva er vennegrupper?

Vennegrupper er grupper av elever (helst 3-5 elever per gruppe) som læreren setter sammen i begynnelsen av hvert skoleår. Barna er i utgangspunktet gruppert fra samme klasse, men fra 3.-4. klasse kan gruppene med fordel settes sammen på tvers av klassetrinn. Dette fordi det er ønskelig at elevene opprettholder vennskap på tvers av klassetrinnene, også i de årene de ikke går sammen. Læreren bestemmer hvem som er i gruppene, og de er helst satt sammen slik at barn som ikke leker så ofte sammen skal få mulighet til å bli bedre kjent. Gruppene møtes ca. annenhver måned hjemme hos hverandre. Foreldrene har ansvar for vennegruppe-samlingen.

Hvorfor vennegrupper?

Barna på Ekrehagen skole bor i ulike bydeler, og for å opprettholde det sosiale i klassen, kan det kreve litt ekstra initiativ fra foreldrene. Vennegruppene er et bidrag til dette, slik at både barna og foreldrene kan bli bedre kjent. Forskning viser at jo bedre barna og foreldrene kjenner hverandre, jo lettere er det å forebygge og snakke sammen om konflikter som kan oppstå mellom barna. Jo mindre konflikter og mobbing, jo mer energi kan barna bruke på læring!

Hvordan organiseres vennegruppene?

Barna blir delt inn i grupper av læreren. Første barn på lista starter med å invitere. Neste gang er det barn nr.to på lista sin tur osv. Barnet som inviterer bestemmer hvilken dag i uka gruppa skal møtes. Hyppighet av møtene er avhengig av hvor mange som er på vennegruppa, f.eks kan det ved 4 barn på gruppa arrangeres 2 møter før jul og 2 møter etter jul. Ca tidspunkt for gruppene avklares på første foreldremøte (f.eks første vennegruppe møte i sept/okt, andre i nov/des). Dersom noen ikke får avholdt møte innenfor sin måned, går turen til neste barn på lista.

Hvor lenge varer en vennegruppe samling?

En vennegruppe samling varer i max to timer (f.eks. fra kl.17-19, eller fra f.eks skoleslutt frem til middagstid). Den siste halvtimen er foreldrene til barna i gruppa velkommen til en kopp kaffe/te om det passer.

Hva kan vi gjøre på en vennegruppe samling?

En vennegruppe-samling er ikke en bursdag. Dere trenger ikke servere mat, men hvis dere gjør det, kan det gjøres enkelt. Det viktigste er at barna leker sammen. I begynnelsen er det fint om foreldre organiserer en aktivitet slik at barna blir trygge. Senere, når barna blir bedre kjent, kan barna selv finne på aktiviteter. Inne kan dere for eksempel tegne, spille brettspill, leke gjemsel, stol-leken, stopp-leken osv. Ute kan dere for eksempel spille ballspill, frisbee, gå sammen til en lekeplass, lage hinderløype sammen, hoppe tau osv. Hvis du synes det er vanskelig å vite hva som er gøy, eller hva som passer gruppa di, spør barna eller andre foreldre på gruppa.

Hva må jeg forberede før vennegruppe samlinga hjemme hos meg?

Det eneste du må gjøre er å sende beskjed til foreldrene i vennegruppa med forslag til dag, dato og klokkeslett for samlinga (gjerne en uke før samlinga).

«Vi kan ikke ha samlinga hjemme hos oss»

Hvis ikke du kan ha samlinga hjemme, prøv å ha den ute (lekeplass, park, hage e.l.). Hvis ikke det går, kan du spørre noen av de andre foreldrene på gruppa om noen kan tenke seg å ha vennegruppe-samling to ganger. Andre alternativ er også mulig hvis det er enighet i gruppa.Hvis du er usikker på å organisere aktiviteter for barna, spør noen av de andre foreldrene på gruppa om dere kan gjøre det sammen. Fin måte å bli kjent på!

Vennegrupper er en investering i ditt barns trivsel og læring.