Opplæringslova § 9a-3 regulerer barns rettigheter knyttet til psykososialt miljøet.

Bestemmelsen pålegger skolen å jobbe for at den enkelte eleven skal oppleve trygghet og sosialt tilhør. Skolen skal gå aktivt inn for at elevene skal ha det bra psykososialt.

Bestemmelsen pålegger hver ansatt i skolen å gripe inn i mobbing dersom det er nødvendig. Forøvrig foreligger en plikt om å varsle skolens ledelse. Krav om tiltak mot mobbing følger de rettigheter som ligger i forvaltningsloven.

Dersom foresatte ber om enkeltvedtak, plikter skolen å utarbeide dette.

 

  • 9a-3.Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen,  får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast  etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.